Werkwijze

Aanmelding

Uw huisarts kan op de volgende manieren verwijzen: via zorgdomein, schriftelijk per post, per fax, per e-mail of via onze website. U kunt zich natuurlijk ook zelf telefonisch of via deze website aanmelden (zie aanmelden) voor een intakegesprek. In dat geval dient u zelf zorg te dragen voor het versturen van uw verwijsbrief. Vervolgens dient u telefonisch contact met ons op te nemen, waarin we samen met u de verwijzing doornemen en indien de indicatie voldoet we samen een afspraak zullen inplannen voor een intakegesprek. Per sms krijgt u een bevestiging van de afspraak met de benodigde informatie.

Intake

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek: de intake. Tijdens de intake worden uw klachten en problemen in kaart gebracht en bespreken we waar u aan wilt werken. De intake is er ook voor om wederzijds kennis te maken. Voor een succesvolle therapie is het namelijk belangrijk dat het klikt tussen u en therapeut.

Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of er een diagnose kan worden gesteld en of de indicatie passend is bij een traject binnen de Generalistische Basis GGZ. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur. Ook bespreken we de mogelijkheden voor u om gebruik te maken van e-health.

Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld middels een brief dat u bent gezien voor een intakegesprek. In deze brief wordt tevens vermeld welke diagnose gesteld is en voor welk zorgzwaartepakket u geïndiceerd bent.

Behandelplan

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u geïnventariseerd wat uw hulpvraag is en welke doelen u graag wilt bereiken. Aan het einde van het intakegesprek is er een informed consent betreffende de diagnose, de hulpvraag, de behandeldoelen en de wijze waarop de behandeling zal worden vormgegeven. Tevens wordt besproken welke e-health modules u zou kunnen volgen. Tevens wordt uw netwerk geïnventariseerd en wordt samen met u besproken welke rol uw netwerk zou kunnen krijgen tijdens en na de behandeling. Uw netwerk proberen we zo breed mogelijk aan te nemen, waarbij we zullen kijken welk rol uw gezin, familie, vrienden, gezondheidszorg en maatschappelijke (hulp)organisaties speelt en/of zou kunnen spelen.

Na het intakegesprek stelt de behandelaar het behandelplan op. In het tweede gesprek wordt het behandelplan indien akkoord getekend en wordt de behandeling gestart.

Behandeling

De behandeling is individueel en persoonlijk; we stemmen de behandeling af op uw klachten, problemen en doelen. De therapie is erop gericht de gestelde doelen te bereiken. Hiervoor is behalve de deskundigheid van uw therapeut een actieve inzet van uw kant erg belangrijk.

Echter hechten wij ook veel belang aan de rol van uw naasten. Indien nodig en indien u akkoord gaat nemen wij met een van uw naasten een zogenoemde hetero-anamnese af en zullen we in samenspraak met u in de behandeling proberen gebruik te maken van uw naasten.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de diagnose, uw hulpvraag en wat u wilt bereiken. In het begin van de behandeling is de frequentie meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken. Tijdens het behandeltraject wordt regelmatig met u besproken of het doel of de aanpak van de behandeling bijgesteld moet worden. Wij werken met bewezen effectieve methoden (“evidence-based”) en volgens de Multi-disciplinaire Richtlijnen GGZ en stemmen de behandeling zoveel mogelijk op de persoon af. Zo krijgt u een behandeling op maat.

Naast uw eigen gevoel wat de behandeling u oplevert maken wij ook gebruik van vragenlijsten om de voortgang en resultaten in kaart te brengen.

De soorten behandelingen en de behandeling processen die we aanbieden zijn te vinden op het tabblad Behandelaanbod.

Effectmeting/ Routine Outcome Monitoring (ROM)

In onze praktijk meten we op een objectieve wijze in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we door middel van (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht. ROM wordt standaard afgenomen na het intakegesprek en aan het einde van de behandeling en optioneel tussentijds.

Informatie uitwisseling met verwijzer/huisarts

Indien patiënt instemt wordt informatie uitgewisseld met de verwijzer/huisarts van patiënt. Dit betreft de volgende documenten:
– het intakeverslag
– het behandelplan
– afsluitbrief (na afsluiting van behandeling en dossier)

e-Health

Door het gebruik van e-Health ondersteunen wij gesprekken met cliënten met online behandelingen. Met e-Health kunnen wij dus onze cliënten tevens online behandelen, veilig met elkaar communiceren en bieden wij cliënten gevalideerde informatie op maat.

Privacy
Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling. In dat geval is het goed om samen het gesprek met elkaar aan te gaan. Wij zullen dan ons best doen om er samen goed uit te komen.

Mocht dit ook niet voldoende zijn, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) via nip@klachtencompany.nl .

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING PSYCHOLOGISCHE ZORG WKKGZ, OPGEZET VANUIT NIP

Kwaliteitsstatuut

Klik HIER voor ons kwaliteitsstatuut.

Terug naar boven